Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczenia Majątkowe Olsztyn

- dom jednorodzinny
- lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
- dom letniskowy
- ruchomości domowe
- garaż lub inny budynek
- mała architektura
chronione na wypadek typowych zdarzeń t.j. pożaru, zalania, silnego wiatru, przepięcia, stłuczenia uderzenia pioruna a także innych zdarzeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Dodatkowo chronione mogą być również:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków
- sprzęt oraz rower poza domem
- utrata czynszu
- nagrobki

Oraz:
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w zakresie szkód powstałych lub spowodowanych w związku z posiadaniem domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego, amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia:
- z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa Klient
- suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenia mieszkania Olsztyn

- lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu i innego budynku które są pustostanami tj. opuszczone, pozostawione bez opieki i fizycznego nadzoru lub przeznaczone do rozbiórki
- przedmiotów, do których klient nie posiada tytułu prawnego
- tuneli foliowych, szklarni
- domu letniskowego, garażu i innego budynku znajdującego się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
- ruchomości domowych znajdujących się na niezbudowanych balkonach, loggiach, tarasach oraz w budynku w trakcie budowy
- utraty informacji zapisanych na nośnikach danych
- oraz pozostałych wskazanych w ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie Majątkowe Olsztyn

szkody wynikające:
- z nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych

szkody powstałe w wyniku:
- powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
- umyślnego działania klienta lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
- zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory
- dewastacji oraz kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności wskazane zostały w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczenie mieszkania Olsztyn

– podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy na dzień składania wniosku - Ubezpieczający
– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie - Ubezpieczający
– zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeń o wszelkich zmianach okoliczności, podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia - Ubezpieczający i Ubezpieczony
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów - Ubezpieczony
– powiadomienie Policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji, wypadku rowerowego z udziałem pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym, w następstwie którego klient doznał obrażeń ciała, a także utraty przedmiotów ubezpieczenia podczas akcji ratowniczej, nie później niż w ciągu 12 godzin o ujawnieniu się zdarzenia - Ubezpieczony
– zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskaniu informacji o niej - Ubezpieczony

Szczegółowe informacje na temat obowiązków ubezpieczonego podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczenie dla domu

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień. (płatność po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej)

Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń ustaje z:
– upływem okresu ubezpieczenia
– upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (w przypadku braku opłacenia kolejnej raty składki)
– chwilą poinformowania o wyczerpaniu sum ubezpieczenia
– chwilą wypłaty odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę wszystkich przedmiotów ubezpieczenia

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.Kontakt

  • Telefon: 698838495
  • ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com
  • 10-688 Olsztyn
  • ul. Witosa 25
  • (lokal usługowy w bloku na przeciwko Stokrotki)

Godziny otwarcia:

  • PN-PT: 10.00-17.00
  • SO: 11.00-13.00
.